Thuần khôn – Thuần kiền

Ấm trà dịch lý

I – Lý Giải:

1. Thuần Khôn và Thuần Kiền chính là hai Danh Âm và Dương đại diện cho hai mặt giống mà hơi khác nhau của một phạm vi Sự Lý nào đó, chúng luôn có nhau cùng lúc chung cùng để ban nghĩa cho nhau, khi xuất hiện Âm là cùng lúc xuất hiện Dương chúng là một cặp luôn luôn tồn tại trong khái niệm của Lý Trí chúng ta.
Nói cách khác Âm Dương là hai mặt giống mà hơi khác nhau của bất kỳ một Sự Lý Vô – Hữu Hình nào.

2. Vậy Tất cả Vạn Hữu nếu xét trên một phạm vi nào đó thì đều là âm dương với nhau cả, nên nói “tất cả chỉ là Âm Dương”, cũng như tất cả chỉ “Đồng Nhất Lý”, Vạn Hữu (mọi cái có, kể cả cái không cũng là có cái không) muôn trùng quy lại chỉ có một, đó là một Lý Âm Dương, một Lý Biến Hoá. Chứ nào thật Âm Dương đâu chỉ chết nghĩa là Gái với Trai, Đêm với Ngày, Tối với sáng,

Nghèo với Giàu, Ngu với Khôn, trái với phải, đen với trắng……..v.v..

Sự thật Âm Dương là mỗi mỗi là Âm Dương, chỉ hơi khác nhau một chút cùng với giống nhau một chút thì đã là Âm Dương rồi, đó là nói chung.

3. Còn nếu nói riêng thì Âm Dương có từng cặp ứng với nhau, luôn đi đôi không tách rời ra được, nên gọi là “Âm nào Dương nấy”.Nói cách khác là trong một phạm vi nhất định nào đó đều có hai mặt âm dương rõ ràng, chúng xuất hiện cùng lúc và ban nghĩa cho nhau, không tách rời ra được, nói dễ hiểu hơn là “Âm trong phạm vi nào thì có Dương trong phạm vi nấy” nói tắt là “âm nào
dương nấy.

4. LÝ của KHÔN trong đời sống xã hội:

a. Lý đức tính của Khôn là HƯ: là trạng thái ẩn tàng, mờ ảo, tiêu ẩn, dư âm còn lại, là bóng của hình…

b. Hình ảnh của Khôn là LỤC ĐOẠN: là lục cục, từng đoạn, từng khúc, là rời rạc, đứt khúc, lụn vụn, là bụi, là mềm dẽo, nhu thuận, thuận theo, giấy tờ, giấy bạc, hình vuông, vải vóc, nữ tính, ẩm ướt, âm khí, tối tăm. Nhu thuận lợi trinh chi tượng…

c. Hình ảnh nhân sự của Khôn là: Lão Mẫu, Mẹ, chị gái, phái nữ, nữ tính, yếu mềm, mềm mỏng…

d. Hành THỔ: Đất đồng bằng, bằng phẳng

5. LÝ của KIỀN trong đời sống xã hội:

a. Lý đức tính của KIỀN là NHƯ: Là giai đoạn Hóa Thành Như Nhiên của Tạo Hóa, là lúc hiển lộ, mạnh, cứng, Chính yếu, chính thức, Chính (so với tà là âm), ngay thẳng, khối, kiện, khô, lớn, tròn, dài,

b. Hình ảnh nhân sự của Kiền là: Ông, Cha, đứng đầu, chủ, cả, giám đốc, anh trai, phái nam, nam tính, mạnh dạn…

c. Hành KIM: kim loại dạng khối cứng…

Leave a reply