SINH NHẬT

Sinh nhật

Vậy sau ngày ta được Sinh ra đời, tức sau ngày Sinh Nhật thì ngày nào cũng là ngày Sinh Nhật vì ngày nào ta cũng được Sinh hóa, sinh trưởng lớn lên…

Sinh Nhật

Định danh chung của hai từ Sinh Nhật là “Ngày sinh ra đời”.
Xét về văn lý của hai từ Sinh Nhật ta có nhiều góc nhìn biến thông như sau:
Nhật có nghĩa là Mặt Trời, là nguồn năng lượng, là ánh sáng, là ban ngày…
Sinh có nghĩa là hóa ra, tạo ra, tạo hóa, đẻ ra, ra đời, nẩy nở, nẩy ra, gây ra, sinh ra, sinh sôi, nuôi sống, lớn lên…
Vậy “Sinh Nhật” là ngày ta được sinh ra, được thọ nhận một nguồn năng lượng, một nguồn ánh sáng “Tiên thiên” của Cha Mẹ, của Trời Đất.
Nói về mặt vật thể hữu hình thì ngày SN ta nhận một hình hài, một trọng lượng, một sức khỏe nhất định của Cha Mẹ ban cho.
Nói về mặt vô hình thì từ ngày SN ta nhận một trí khôn, một tâm tánh, một tâm hồn của Trời Đất còn gọi là “Tiên thiên tánh trí”.
Vậy từ ngày Sinh nhật ai cũng được nhận một “vốn sống vô hình và hữu hình” ban đầu, có thể gọi chung là “vốn sống tiên thiên”.
Sinh Nhật có thể hiểu ở một góc nhìn khác là:
Sinh Nhật: Ngày sinh ra ánh sáng, ngày sinh ra năng lượng, ngày nhiệt huyết, ngày của sự sống.
Sinh Nhật: Hóa ra ánh sáng, hóa ra trí tuệ, tạo ra ánh sáng, tạo ra trí tuệ, tạo ra nguồn lực.
Sinh Nhật: là Ngày Sinh Hóa, ngày biến hóa, ngày biến dịch, ngày thay đổi, ngày Tạo Hóa.
Vậy sau ngày ta được Sinh ra đời, tức sau ngày Sinh Nhật thì ngày nào cũng là ngày Sinh Nhật vì ngày nào ta cũng được Sinh hóa, sinh trưởng lớn lên, rồi hóa thành, như hóa thành sơ sinh, hóa thành thiếu nhi, hóa thành vị thành niên, hóa thành thiếu niên, hóa thành thanh niên, hóa thành trung niên, hóa thành…rồi hóa thành làm cha, mẹ, hóa thành làm ông nội, bà nội, hóa thành làm ông cố, bà cố…rồi cũng hóa thành “quá cố”
Không riêng gì loài người được bắt đầu từ chữ SINH, mà mọi thứ trong và ngoài Trời Đất cũng được bắt đầu từ chữ Sinh.
Sinh ra cái Không và sinh ra cái Có.
Sinh ra cái Động và sinh ra cái Tĩnh.
Sinh ra cái Giống và sinh ra cái Khác.
Sinh ra Hữu hình và sinh ra Vô hình.
Sinh ra Tinh Thần và sinh ra Thể xác.
Sinh ra Chủ quan và sinh ra Khách quan.
Sinh ra Được và sinh ra Bị.
Sinh ra Thành và sinh ra Bại.
Sinh ra Sinh và sinh ra Diệt
Sinh ra Hên và sinh ra Xui.
Sinh ra Hạnh phúc và sinh ra Đau khổ.
Sinh ra Đời và sinh ra Đạo.
Sinh ra Tương Đối và sinh ra Tuyệt Đối.
Sinh ra Ngẫu nhiên và sinh ra Tất định.
Nói chung là Sinh ra Âm và cũng sinh ra Dương.
Thật huyền dịu thay cho cái lý của chữ Sinh, bởi chữ Sinh mà mọi thứ được Hóa Thành, nên gọi là Sinh Hóa. Trong biểu tượng của Thái cực thì đường cong chữ S là đường Sinh Hóa.

Vậy với cái “Vốn sống tiên thiên” ta hãy sống đúng với cái lý của ngày “Sinh Nhật” là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, ta phải sinh hoạt làm sao để sinh ra nguồn năng lượng, sinh ra ánh sáng, sinh ra trí tuệ, sinh ra niềm tin, sinh ra trưởng thành để bảo tồn và bồi đắp cái “Vốn sống tiên thiên” kia ngày một lớn hơn gọi là “Vốn sống hậu thiên”.

Làm thế nào để “Vốn sống hậu thiên” ngày một lớn hơn?
Bởi lý Âm Dương nên có Sinh là phải có Diệt, có Trưởng thì phải có Tiêu, có tích cực thì phải có tiêu cực, có Đời thì phải có Đạo, có Đạo thì phải có Đời. Từ đó ta nên chọn cách sống như thế nào để đúng với cái lý của ngày “Sinh nhật”.
Chọn Đời trong Đạo hay chọn Đạo trong Đời.
Chọn Hạnh phúc trong Đau khổ, hay chọn Đau khổ trong hạnh phúc.
Chọn Thành công trong Thất bại, hay chọn Thất bại trong Thành công.
Chọn Niềm vui trong Nổi buồn, hay chọn Nổi buồn trong Niềm vui.
Chọn Âm trong Dương, hay chọn Dương trong Âm.
Bởi lý Âm Dương nên đôi lúc ta Được chọn và đôi lúc ta Bị chọn, nên không phải lúc nào cũng muốn chọn là chọn được. Nên ta phải “Sinh Nhật” hơn tức là phải “Trí tuệ” hơn là: Ta phải tư duy hơn, phải sáng suốt hơn là phải có “Hướng nhìn Âm Dương” hơn.
Là ta phải:
Nhìn Đạo trong Đời để cho đời “Sinh Nhật” hơn là “Sáng sủa” hơn, “Trưởng thành” hơn.
Nhìn Hạnh phúc trong Đau khổ.
Nhìn Niềm vui trong Nổi buồn.
Nhìn Thành công trong Thất bại.
Nhìn Chủ quan trong Khách quan.
Nhìn Hữu lý trong Vô lý.
Nhìn Tất định trong Ngẫu nhiên.
Nhìn Giải pháp trong Tình huống.
Nhìn Chủ động trong Bị động…
Từ đó ta có một ngày SINH NHẬT và một đời sống thật là SINH NHẬT hơn.

Thanh Từ

You may also like

Leave a reply