Thuần khôn – Thuần kiền
Th629

Thuần khôn – Thuần kiền

I – Lý Giải: 1. Thuần Khôn và Thuần Kiền chính là hai Danh Âm và Dương đại diện cho hai mặt giống mà hơi khác nhau của một phạm vi Sự Lý nào đó, chúng luôn có nhau cùng lúc chung cùng để ban nghĩa cho nhau, khi xuất hiện Âm là cùng lúc xuất hiện Dương chúng là một cặp luôn luôn tồn tại trong khái niệm của Lý Trí chúng ta. Nói cách khác Âm Dương là hai mặt giống mà hơi khác nhau của bất kỳ một Sự Lý Vô – Hữu Hình nào. Thuần kiền...

Read More
error: Content is protected !!