CHIẾT TỰ TÊN THEO LÝ DỊCH

Định mệnh qua cái tên
Mỗi người ai cũng có một cái tên riêng. Cái tên và thể xác là một cặp âm dương và có nhau cùng lúc. Từ đó khi một bé sơ sinh vừa ra đời thì đồng thời cũng được cha mẹ đặt tên và làm tờ Khai Sinh. Vậy là một công dân được ra đời đầy đủ với thể xác và cái tên của mình.
Theo lý dịch thì mọi hình, tượng, danh, tính…đều có cái lý của nó. Từ đó Danh cũng có Danh Lý. Cha Mẹ đặt tên, đặt danh cho con đều dựa theo cái nghĩa lý của danh từ mà cha mẹ mong ước sau này con được như nghĩa lý của cái tên đó. Đó là nói về nghĩa lý của Danh.
Nói về số lý của danh theo dịch lý thì mỗi danh đều được Cấu Tạo Hóa Thành bởi lý số của các ký tự âm dương ngang dọc, vuông tròn mà con người bày đặt ra gọi là con chữ, Thì trong mỗi danh đều mang có một lý số của nó. Nói cách khác là chiết tự theo lý số của danh thì có một hình ảnh, tượng lý của dịch trong mỗi danh được đặt ra, gọi là chiết tự Danh Lý Tượng Dịch
Thí dụ 1: Hiệu của Gia Cát Lượng là Khổng Minh chiết tự theo lý dịch của tiếng Việt là Giải – Sư

You may also like

Comments are closed.

More in Featured