Cấn - Sơn1.Số lý: 7

2.Tính lý: Ngưng nghỉ.

3.Hình dạng: Phủ hạ, bao phủ, che đậy.

4.Hình ảnh: Núi (Sơn)

4.Ý nghĩa: ngăn giữ, ranh giới, che chắn, che đậy, tấm tường, bờ thành…

5.Ngũ hanh: Thổ, đất núi, đá

6.Phương hướng: Hướng Tây Bắc (đối với Tiên Thiên), Đông Bắc (đối với Hậu Thiên)

7.Thời tiết: Tiết lập đông.

8.Thứ bậc: Thiếu nam, người nam nhỏ.

Vạn lý trường thành – Trung Hoa

(Sơn là núi, là tường thành có tính ngăn giữ, ranh giới)

Bức tường Berlin – Đức. Với các bức họa của 118 nghệ sĩ khắp thế giới vẽ.

(Sơn: Tường thành, ngăn giữ, biên giới)

Leave a reply