Bài giảng Ý nghĩa 8 tượng đơn

Bài giảng căn bản Ý Nghĩa 8 Tượng Đơn

Nhớ ý nghĩa 8 tượng đơn là điều tốt, nhưng chưa thật là thấu lý. Điều quan trọng hơn là phải hiểu cái lý của 8 tượng đơn. Khi hiểu cái lý thì mới biến thông vào muôn sự được, từ thời khai nguyên khởi thủy đến nay, và đến muôn đời sau, tất cả vũ trụ từ vô hình đến hữu hình đều đi trong cái lý của 8 tượng đơn.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=EeuDlCxl_fw”]

You may also like

Comments are closed.

More in Học Dịch