Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh

Ấm trà dịch lý

Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh

(tục ngữ Hán Việt)

Thủy địa tỷ

Thủy địa tỷ

Tư dã

Chọn lọc

Sống ai cũng cần ít nhất là có một nghề, nếu như một nghề mà sự tinh xảo đứng bậc nhất thì một đời thân được hưởng vinh hoa.

Ý nghĩa câu tục ngữ này hợp với Tượng: Thủy Địa Tỷ: duy nhất có một hào dương vừa đắc trung và chính vị, là ngôi tôn cửu ngũ làm vua đứng nhất với các hào âm còn lại phải chầu về. Ví như một đời người nên nghiên cứu học hỏi một nghề cho thật tinh thông để tạo ra sản phẩm tốt nhất thì mọi người đều quy về với mình thì xem như sung sướng một đời vậy.

Thanh Từ – Dịch Học Sĩ

You may also like

Leave a reply