Dịch Lý và Cái Tên – Bảng Hiệu

Ấm trà dịch lý

CÔNG THỨC BẤT THƯỜNG

Có 3 phương pháp tính tên (chiết tự):

1) Cách tính đếm số nét (áp dụng cho tiếng Hán, tiếng Anh, & tiếng Việt).

VD: Brian Martin

Ta phân tên làm hai đọan: 1- Họ; 2- Tên & chữ lót nếu có.

– Họ làm tiên tượng: số nét của họ cộng lại rồi đem chia cho 8 lấy số dư làm số ly trong 8 quẻ.

– Chử lót và tên làm hậu tượng: số nét của họ cộng lại rồi đem chia cho 8 lấy số dư làm số ly trong 8 quẻ.

– Trong VD trên họ là Martin = 6 nét = quẻ “KHẢM” , tên là Brian = 5 nét = quẻ “TỐN”. Từ đó, ta được quẻ Thủy Phong Tỉnh.

– Tìm hào động bằng cách cộng hai số ly trên (6+5) chia cho 6 lấy số dư. 6+5 =11 chia cho 6, số dư là 5 => động hào 5.

– Như vậy quẻ Thủy Phong Tỉnh động hào 5 được quẻ Địa Phong Thăng.

2) Cách tính đếm số thứ tự của mẫu tự Latin: cũng lấy ví dụ trên nhưng tính theo thứ tự của mẫu tự tiếng Anh (a=1, b=2, c=3, d=4, e=5, f=6, g=7, h=8, i=9, j=10, k=11, l=12, m=13, n=14, o=15, p=16, q=17, r=18, s=19, t=20, u=21, v=22, w=23, x=24, y=25, z=26). Ví dụ: Brian Martin

– Tiên tượng = Martin = 13+1+18+20+9+14 = 75 chia 8 dư 3 = tượng Ly.

– Hậu tượng = Brian = 2+18+9+1+14 = 44 chia 8 dư 4 = tượng Chấn.

– Hào động = 75+44 = 119 chia 6 dư 5 là động hào 5

– Như vậy ta được Phệ Hạp – Vô Vọng.

3) Cách tính theo thứ tự mẫu chữ cái tiếng Việt: (a=1, ă=2, â=3, b=4, c=5, d=6, đ=7, e=8, ê=9, g=10, h=11, i=12, k=13, l=14, m=15, n=16, o=17, ô=18, ơ=19, p=20, q=21, r=22, s=23, t=24, u=25, ư=26, v=27, x=28, y=29, ’(sắc)=30, `(huyền)=31, ?(hỏi)=32, ~(ngã)=33, .(nặng)=34).

Ví dụ tên Trần Quốc Thái.

– Tiên tượng = Trần = 24+22+3+31+16 = 96 chia 8 dư 0 = tượng Khôn.

– Hậu tượng = Quốc + Thái = 21+25+18+30+5 + 24+11+1+30+12 = 177 chia 8 dư 1 = tượng Kiền.

– Như vậy ta được Địa Thiên Thái.

– Hào động = 96+177 = 273 chia 6 dư 3 => động hào 3.

– Ta có chánh tượng là Địa Thiên Thái, lại được động hào 3, thành quẻ Địa Trạch Lâm.

– Như vậy tên Trần Quốc Thái tính ra quẻ là Thái – Lâm.

Thí dụ:

Thanh Từ:

– Thanh: 24 + 11 + 1 + 16 + 11 = 63: 8 dư 7 là tượng Cấn

– Từ: 24 + 26 + 31 = 81: 8 dư 1 là tượng Kiền

– Hào động: 63 + 81 = 144 : 6 dư 0 là động hào 6

Đại Súc – Thái

 

Thanh Từ – Dịch Học Sĩ

You may also like

Leave a reply