Thơ ca và Dịch lý

Ấm trà dịch lý

“Sinh con rồi mới sinh cha,
Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông”.

Nghĩa đen: Hình ảnh sinh con, sinh cháu là lý của Gia Nhân: Đồng dã, nẩy nở, khai hoa kết tử chi tượng: Tượng trổ bông sinh trái.

Gia nhân: Đồng dã, NẨY NỞ…….

Nghĩa bóng: Sự lý luôn có hai mặt âm dương luôn xuất hiện cùng lúc, như Cha và Con, ở phạm vi Danh Lý thì danh cha và danh con luôn ban nghĩa cho nhau và xuất hiện cùng lúc. Đó là lý của Tượng Đồng Nhân: Cùng nhau. Cùng nhau xuất hiện và cùng nhau ban nghĩa cho nhau.

Đồng Nhân: Thân dã, THÂN THIỆN, cùng nhau, đồng lúc…..

=>Xét việc ở đời đôi lúc phải biết nghĩ cả hai phía, không nên chỉ biết nghĩ có một phía về mình là chưa hiểu đạo lý của Gia Nhân và Đồng Nhân.

Thanh Từ – Dịch Học Sĩ

You may also like

Leave a reply