Áp dụng Phép An Lục Thú vào Tượng quẻ

Ấm trà dịch lý

PHÉP TÍNH LỤC THÚ

Lục thú có 6 con, và mỗi con được động khởi vào ngày có hàng Can (Giáp, Ất…) thích hợp:

Ngày:             Giáp, ẤT        khởi     Thanh Long   thuộc hành    Mộc    ở hào sơ (1)

Bính, Đinh     ‘’          Chu Tước      ‘’                      Hỏa     ‘’

Mậu                ‘’          Câu Trần       ‘’                      Thổ     ‘’

Kỷ                   ‘’          Đằng Xà        ‘’          Không chính vị          ‘’

Canh Tân      ‘’          Bạch Hổ         ‘’                      Kim     ‘’

Nhâm Quý     ‘’          Huyền Vũ      ‘’                      Thủy   ‘’

1/Thanh Long:    Điềm lành, hỉ tín, hiền hòa

2/Chu Tước:        Chim chóc, tin tức, văn thơ, văn chương

3/Câu Trần:         Trì trệ, ù lì, điền thổ

4/Đằng Xà:          Điển linh, nhanh nhẹn, quái dị

5/Bạch Hổ:          Hung dữ, thô bạo, tang thương

6/Huyền Vũ:        Mưu kế, đen tối, quỷ quái, ám muội

LỤC THÚ CHỦ SỰ

–       Thanh Long: Động được sự vui mừng, mưu cầu việc chi đều được toại ý, thêm người thêm của, chủ được hanh thông.

–       Chu Tước: Động là văn thơ động. Chủ thất tài, khẩu thiệt, kẻ tiểu nhân. Có việc lo sợ, người nhà không hòa thuận, cãi cọ.

–       Câu Trần: Động chủ việc trì trệ, việc ruộng đất, hay có thị phi, làm việc gì cũng không xong.

–       Đằng Xà: Chủ việc, lo sợ, hay có quái mộng làm việc hay có ngăn trở hay sinh ra oán sợ, nên thủ tĩnh thì hơn.

–       Bạch Hổ: Động là triệu không lành. Chủ việc hiếu phục, sinh sản và bệnh hoạn. Ra ngoài làm việc đều không thành. Phòng việc trộm cắp tổn tài hoặc có tật ở chân – binh đao kim khí.

–       Huyền Vũ: Động chủ việc mất mát, nhà cửa phải chia lìa, phòng kẻ nhỏ có tai ách, có tiểu nhân oán ghét.

Lưu ý: Lục thú để phụ thêm trong vài trường hợp cần thiết, để tìm thêm phạm vi tình lý chánh động  nhằm làm cho sự luận đoán rõ hơn.

Vì giá trị của Lục Thú không cao, lý giải chết nghĩa nên Dịch Lý Việt Nam chọn làm tài liệu không chính thức.

Thí dụ:

 

 

Thanh Từ

You may also like

Leave a reply